PREINKUBACJA

PREINKUBACJA

Doradztwo i pomoc, udostępnienie powierzchni

USŁUGI PROINNOWACYJNE

USŁUGI PROINNOWACYJNE

Dostęp do specjalistycznych laboratoriów

USŁUGI  SPECJALISTYCZNE

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Usługi księgowe, prawne, ubezpieczeniowe

USŁUGI ADMINISTRACYJNE I BIUROWE

USŁUGI ADMINISTRACYJNE I BIUROWE

Dzierżawa lokalu, udostępnienie sieci

wtorek, lipiec 23, 2024

Cel

 FUNDACJA INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ - PREZENTACJA PROJEKTU PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

Podstawowym celem FUNDACJI jest szerzenie idei innowacyjności i przedsiębiorczości – po prostu Rozwój Społeczeństwa Innowacyjnego. Oznacza to przede wszystkim wspieranie inicjatyw gospodarczych i społeczno-gospodarczych, w tym inicjatyw w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej i technologicznej.

Fundacja, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, z dniem 22 września 2009 roku została wpisana do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego i prowadzi statutową działalność w sferze pożytku publicznego, dla realizacji zadań publicznych, która nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej. Spełniając wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 7 Statutu Fundacji oraz zapisami ujawnionymi w KRS, jest instytucją prowadzącą działalność pożytku publicznego i aktualnie prowadzi wyłącznie działalność pożytku publicznego o charakterze nieodpłatnym.

W dniu 11.02.2014r., na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A nr 870/2014, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej prowadzonej w Tarnowskich Górach przez Notariusza Jacka Wieczorka, Fundacja nabyła prawo wieczystego użytkowania gruntu o pow. 70.540 m2 - działka nr 301/33, wraz z własnością posadowionych na tym gruncie budynków. Nieruchomość, położona jest w Boruszowicach, przy ul. Armii Krajowej, gmina Tworóg i jest wykorzystywana dla potrzeb własnych Fundacji, z przeznaczeniem na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.

Fundacja, po fizycznym zajęciu nieruchomości, przystąpiła do przygotowania projektu pod roboczą nazwą Park Naukowo – Technologiczny, który będzie prowadzony, jako jednostka organizacyjna, Instytutu Przedsiębiorczości i Innowacji, w celu zapewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Park Naukowo-Technologiczny ma być prowadzony w formie PARTNERSTWA PRYWATNO-PUBLICZNEGO realizując ten projekt we współpracy samorządem gospodarczym – Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach, Regionalną Izbą Gospodarczą w Gliwicach i Regionalną Izbą Przemysłową w Katowicach, a także z samorządem terytorialnym, wpisując się w bardzo nowatorski projekt BIAŁY ŚLĄSK. Projekt ten został zainicjowany przez izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach, miasto Tarnowskie Góry, oraz Gminy powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego i miasto Piekary Śląskie. Do projektu przystąpiły śląskie uczelnie, w tym: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.       

Fizycznie Park Naukowo-Technologiczny to kompleks budynków łączący funkcję infrastrukturalną przeznaczoną dla przedsiębiorców i prowadzeniem działalności umożliwiającej przepływ informacji naukowych pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Park w przyszłości będzie oferował przedsiębiorcom także powierzchnię komercyjną na swoim terenie, przy jednoczesnym wydzieleniu obszaru pod funkcje służące wyłącznie realizacji nieodpłatnej działalności statutowej.

Projekt  przewiduje rewitalizację i przebudowę istniejących zabudowań przemysłowych oraz ich adaptację na pomieszczenia służące do wykorzystania jako sale szkoleniowe i konferencyjno - wystawowe dla obsługi przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych, organizacji pozarządowych i instytucjonalnych, a także bezpośrednio przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZY będzie prowadzony, jako jednostka organizacyjna Spółki Akcyjnej GENEZA - Parki Naukowe, Techniczne i Technologiczne.

Parki Naukowe, Technologiczne i Przemysłowe GENEZA S.A.®
42-612 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 48
tel. +48 601 452 444
Email: prezes@geneza.com.pl

Scroll to top