PREINKUBACJA

PREINKUBACJA

Doradztwo i pomoc, udostępnienie powierzchni

USŁUGI PROINNOWACYJNE

USŁUGI PROINNOWACYJNE

Dostęp do specjalistycznych laboratoriów

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Usługi księgowe, prawne, ubezpieczeniowe

USŁUGI ADMINISTRACYJNE I BIUROWE

USŁUGI ADMINISTRACYJNE I BIUROWE

Dzierżawa lokalu, udostępnienie sieci

wtorek, lipiec 23, 2024

Statut

Załącznik do uchwały nr 11

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
HOLDING DOMATOR
(tekst jednolity obowiązujący w przypadku uchwalenia zmian statutu przez
Walne Zgromadzenie w dniu 11.06.2014R.)

§ 1

 1. 1.   Spółka prowadzona jest pod firmą Parki Naukowe, Technologiczne i Przemysłowe GENEZA Spółka Akcyjna
 2. 2.   Spółka może używać skróconej nazwy: Parki Naukowe, Technologiczne i Przemysłowe GENEZA SA
 3. 3.   Siedzibą spółki są Tarnowskie Góry.
 4. 4.   Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 5. 5.   Spółka może tworzyć i zamykać na obszarze swego działania oddziały i zakłady.
 6. 6.   Spółka może przystępować do innych spółek.
 7. 7.   Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 2

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest zarobkowa działalność wielobranżowa prowadzona na własny rachunek w zakresie:

 1. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 2. PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
 3. PKD 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 4. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 5. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
 6. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 7. PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 8. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
 9. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 10. PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 11. PKD 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 12. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń  i funduszów emerytalnych
 13. PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 14. PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 15. PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 16. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 17. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 18. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 19. PKD 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 20. PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 21. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 22. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 23. PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 24. PKD 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
 25. PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 26. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 27. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 28. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 29. PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 30. PKD 73.12 Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 31. PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 32. PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 33. PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 34. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 35. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 36. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 37. PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
 38. PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 39. PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 40. PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 41. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
 42. PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 43. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 44. PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 45. PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 46. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 47. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 48. PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
 49. PKD 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport
 50. PKD 53.2 Pozostała działalność pocztowa i kurierska

§ 3

 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.714.000,00 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy złotych) i dzieli się na:
  • 20 (dwadzieścia) akcji zwykłych serii „A”
  • 200 (dwieście) akcji zwykłych serii „B”
  • 1 980 (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii „C”
  • 9 600 (dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych serii „D”

Każda akcja serii „A”, „B”, „C”, „D” posiada wartość nominalną 230,00 zł (dwieście trzydzieści złotych).

  2.   Akcje stanowią dokument na okaziciela.

§ 4

Statut nie przewiduje możliwości umorzenia akcji.

§ 5

 1. Odpis na kapitał zapasowy nie może być mniejszy niż 10% zysku do podziału.
 2. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy stan tego kapitału będzie przekraczał kapitał akcyjny o 300 %.

§ 6.

Władzami spółki są :
a)  Walne Zgromadzenie
b)  Rada nadzorcza
c)  Zarząd

§ 7

 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd listami poleconymi w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.  
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd listami poleconymi z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy Spółki reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.
 4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli:
 5. Zarząd Spółki nie zwoła w przewidzianym terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 6. Zarząd Spółki nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie dwóch tygodni od otrzymania przez niego wniosku, o którym mowa w ust.3

§ 8

 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona w głosowaniu jawnym Prezesa i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na zebraniu.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 9

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Prezes Rady, a w razie jego nieobecności zastępca Prezesa.
 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy w roku.
 3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Prezesowi lub jego zastępcy. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Prezes Rady reprezentuje ja wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności czyni to zastępca Prezesa lub inny członek upoważniony przez Radę.

§ 10

 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równiej ilości, głos decydujący należy do Prezesa Rady.
 2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy powołania członków Zarządu oraz ich odwołania i zawieszenia w czynnościach.

§ 11

Do zadań Rady Nadzorczej należy :
a) stały ogólny nadzór nad działalnością spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 12

 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ja na zewnątrz. Składa się z Prezesa Zarządu i 1-2 członków.
 2. Zarząd spółki powoływany jest na okres pięciu lat.
 3. Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu a w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego również członek Zarządu w zakresie udzielonego mu przez Zarząd pełnomocnictwa.
 4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu
 5. Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej wymagane Kodeksem Spółek Handlowych dokumenty.

§ 13

 1. Zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz.
 2. Składanie oświadczeń oraz podpisów w imieniu spółki dokonywane jest jednorazowo przez Zarząd lub prokurenta.

­§ 14

Kompetencje niezastrzeżone dla innych organów spółki należą do Rady Nadzorczej. 

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 16

Założycielami spółki są :

 1. Leonard Woźnica
 2. Anna Woźnica
 3. Anna Pocielej

Parki Naukowe, Technologiczne i Przemysłowe GENEZA S.A.®
42-612 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 48
tel. +48 601 452 444
Email: prezes@geneza.com.pl

Scroll to top